استاندار محترم استان مرکزی سه شنبه 93/1/26 به شهر کوچک ما رازقان آمده وشهر مارا با مقدم خود نورباران نمودند. بسیار خوشحال شدیم . وامیدوار یم به اتفاق های خوب بعدازاین!  در گفتمان کوتاهی با استاندار محترم از کم آبی وضرورت اقدام کارشناسی در مدیریت بهینه آب گفتم وایشان قولهای مساعدی دادند.