استاندار محترم جناب مقیمی! سرزمین تشنه خرقان دست استمداد به سوی شما دراز کرده لطفا آب حیات برسانید!   برای گاه اول کافی ست رازقان را منطقه صنعتی اعلام نمایید .شما را به خدا با این کار جلوی کوج جوانان مارا که مهیای رفتن هستند بگیرید.!بزرگترین مشکل ما اشتغال است. جناب مقیمی شهر ما حتی یک تاب هم ندارد چه رسد به سالن ورزش!