این ایام در کنار فعالیت های آماده سازی وکاشت انواع بذر ونشا ،کوه پیمایی و چیدن سبزی های صحرایی نیز بیش از هر زمان دیگری در رازقان رواج دارد.چیدن گلهای محمدی در صبح زود طراوت خاصی به روح وروان کودکان و بزرگسالان می دهد.