بدون شک اولین  در بسته توسعه با کلبد اشتغال باز می شود واشتغال بیماری ها را در مان می کند فساد وانحراف را دور می کند. که  بدون همدلی وهم اندیشی این هدف محقق نخواهد شد و به عقیده بنده کلیدی ناگفته در توسعه وجود دارد که موریانه وار همه چیز را می خورد و اجازه رشد ونمو به هیچ عاملی را نمی دهد آن موریانه "نامهربانی"است! در دل این واژه مفاهیم زیادی نهفته است از جمله ندیدن مهربانی خدا، ندیدن کسی جز خود، نبودن وسعت دل ووسعت نگاه و ای کاش کمی هم دیگران را می دیدیم نه تنها منافع خودرا. ای کاش مفهوم تن واحده را در ک می کردیم .مثلا می فهمیدیم دیگران جزیی از بدن ما هستند. وحق دارند! دلها را باید دریایی کرد ! ترس وغم را باید از خود دور کرد .لطفا از ثروتمند شدن دیگران نترسید چون ما تن واحده هستیم اگر دیگران راحت باشند تو راحت تر هستی ! اگر دیگران غمگین باشند حرارت غمهایشان شمارا آزار می دهد پس باید به خاطر خودتان هم که شده مراقب باشید همنوعانتان غمگین نشوند.

بنی آدم اعضای یکدیگرندکه درآفرینش زیک گوهرند 

چوعضوی به درد آورد روزگار دگر عضوها را نماند قرار

توکز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی

کلید دیگر فناوری اطلاعات است !بله درست شنیدید !اینترنت!اطلاعات! آموزش از راه دور !وکلید بعدی دانش افزایی ست!