23بهمن 1392آقای ضابطی مسول آموزش از راه دور بخش زرندیه  وجناب آقای سعیدی کاندید دوره گذشته مجلس شورای اسلامی ودارای مسولیت در وزارت آموزش پرورش وجناب قدم زن مشاور آموزش پرورش با هماهنگی  قبلی    خانم قبادی یکی از اعضای شواری شهر زاقان جهت هم اندیشی درشورای اشهر رازقان حضور یافته وبا اعضا  ی شورا وشهردار محترم جناب میرزایی تشکیل جلسه دادند.در این جلسه ضمن طرح موانع  ومشکلات پیش روی بازماندگان از تحصیل ابخش زرندیه وراه های برون رفت از مشکل بررسی شد. وپس از پایان جلسه واقامه نماز جماعت در مسجد پس از معرفی میهمانان وبیان اهداف این نشست ، اقای ضابطی  ومشاور تحصیلی همراه ایشان جناب قم زن   اطلاعاتی پیرامون فلسفه تشکیل آموزش از راه دور،شرایط ثبت نام  ارایه نموده در پایان به سوالات بازماندگان از تحصیل پاسخ داده و مقدمات ثبت نام داوطلبین درا فراهم نمودند. آقای قدم زن در بیان فلسفه آموزش از راه دور ،به رفع محرومیت،انعطاف پذیری در برنامه های آموزشی ودرسی،آموزش در محل وبه صورت پاره وقت ،آموزش مادام العمر،تحقق عدالت اجتماعی وبه کار گیری دبیران مجرب اشاره نمودند.و ادامه دادندشرایط سنی این آموزش  را در دوره راهنمایی از15 سال به بالا ومتوسطه از سن 18 سال به بالا می باشد که درهمه رشته های تحصیلی روزانه را شامل می شود

درادامه مشاور تحصیلی جناب قدم زن  یادآور شدند تشکیل کلاسهای هدایت آموزشی ،ارایه نرم افزار آموزشی ،خدمات راهنمایی و مشاوره برگزاری آزمون با برنامه هماهنگ،هدایت تحصیلی وکمک به انتخاب رشته وغیره جز برنامه های ای نوع آموزش است.