از علاقه مندان به همکاری در اردوهای جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم دعوت به عمل می آید.

  شورای شهر رازقان از دانشجویان علاقه مندان به کارهای خیروباقیات صالحات  در شهر بسیار کوچک رازقان د ر زمینه کارهای آموزشی مانند آموزش کامپیوتر،زبان .تربیت بدنی و کارهای عمرانی مانند جدول کاری نهر ها وغیره دعوت به همکاری می نماید  جهت خدمت در منطقه محروم باز علاقه مندان به همکاری در اردوهای جهادی جهت خدمت رسانی به مناطق محروم دعوت به عمل می آید.