ردیف   نام شهرستان   نام مرکز   جمعیت     تاسیس  
1 اراک اراک 599634 1316
2 ساوه ساوه 259030 1316
3 شازند شازند 117746 1359
4 خمین خمین 107368 1337
5 خنداب خنداب 58262 1386
6 زرندیه مامونیه 57153 1381
7 محلات محلات 53381 1325
8 دلیجان دلیجان 48986 1358
9 کمیجان کمیجان 39340 1381
10 فراهان فرمهین 30042 1388
11 تفرش تفرش 25912 1336
12 آشتیان آشتیان 17105 1356