هم اندیشی اعضای شورای شهرهای بخش زرندیه ازاستان مرکزی

خلاصه مطالب طرح شده از طرف بنده در این جلسه:

عوامل توسعه هر شهر عبارتند از :1- عوامل طبیعی 2-عوامل اجتماعی3-عوامل اقتصادی4-عوامل سیاسی

عوامل طبیعی،شکل وساختار شهر،پوشش گیاهی،جاذبه های گردشگری واز این قبیل

عوامل اجتماعی، سطح دانش مردم ،سطح دسترسی به اطلاعات،جمعیت،سطح سلامت روانی افراد،تعاون ،وحدت وهمکاری و همدلی مردم

عوامل اقتصادی:اشتغال،درآمدودرآمد زایی(تعداد کارگاهها و کارخانه ها

عوامل سیاسی:سیاستهای دولتی ،پروژه های نقل وانتقال،توجه به مناطق خاص وغیره

دستیابی یک شهر یه این فاکتورها توسعه یک شهر را ممکن می سازد.و اولین ضرورت برای دستیابی به این فاکتورها بالابردن سطح آگاهی وتجربه ،تعدیل دیدگاههای متعصبانه وافراطی ، روزآمد کردن دانش  وآشنایی با قوانین متولیان امور یک شهر است . که این مهم با آموزشهای  ضمن خدمت و مطالعه  وتحقیق آزاد وبرنامه سفرهای پژوهشی وبازدید از شهرای توسعه یافته ای که شرایطی مشابه داشته اند.ممکن می شود . یعنی اکر ما بتوانیم از شهرها وروستاهای نمونه (ترجیحا  انهایی که از نظر آب وهوا وجغرافیا وپتانسیلها ومحدودیتهای  مشابهی برخوردارند) بازدید نموده و با راه کار های برون رفت از مشکلات وچالشها آشنا شده و در مدیریت شهر به کار گیریم .گام مهمی در توسعه برداشته ایم.

ضرورت دوم :توجه به موضوع آب است، از آنجا که آب محور توسعه  کشاورزی می باشد.  وکشاورزی وابسته به آب است وایران کم آب  کشور کم آبی است . واینکه خبری از معجزه نیست وتنها با با مدیریت صحیح آب و آفزایش کارایی مصرف آب می توان  از بحران کم آبی نجات یافت .توجه به موارد زیر جهت برون رفت از چالش کم آبی ضروری به نظر می رسد:

-بهینه سازی آبیاری

-طرح یک پارچه سازی وتجمیع زمینهای کشاورزی در قالب تعاونی ها با مدیریت کارآمد

-آموزش روشهای مدرن آبیاری سطحی(آبیاری کابلی، ابیاری موجی,) آبیاری زیر زمینی،ساختن سدهای خاکی  با مشارکت مردمی ومشارکت  خیرین.

-ضرورت سوم برای توسعه یک شهر اشتغالزایی است که اشتغال محور توسعه اقتصادی است.

-وضرورت چهارم توجه به پروژه های نقل وانتقال است.شهر ها باید به آسانی با مرکز شهرستان ومرکز استان در ارتباط باشد. که شهر ما رازقان در این خصوص دچار مشکل است!

وضرورت بعدی تاسیس ICTدر بخش خرقان است که امروزه  نقش آن در توسعه شگفت انگیز شهرها غیر قابل انکار است! متاسفانه ما هر روز شاهد گسترش روز افزون ماهواره وگاه امواج مسموم آن هستیم ولی حتی اداره ها هم به اینترنت وصل نیستند!

/ 0 نظر / 8 بازدید