همشهری رازقانی یک دست صدا ندارد!

بدون مقدمه می خواهم اعتراف کنم که بدون جضور شما در صحنه شورا نمی تواند شورای موفقی باشد ! تنها همکاری وهم اندیشی وحضور شمادر عرصه است که می تواند تحول آفرین باشدکه در این مسیراولین مانع ارتباط ما با شما عدم دسترسی شما به ابزار های الکترونیک و عدم استفاده از تکنولوژی روز است!لطفا معجزه تکنولوژی را باور کنید!همانقدر که احداث راهها و رسانه ها و ماشینهاباعث توسعه شدند وبه رشد علم واقتصاد وفرهنگ کمک  نمودند ارتباطات الکترونیک نیز می تواند باعث تغییر وتحول گردد.فقط کافیست در الویتهای زندگی شما قرار گیرد.باید به اندازه مواد غذایی برایتان اهمیت پیدا کند!استفاده از اینترنت باید از واچبات زندگی حانواده شما شود ! شما  بیش از دیگران به این وسیله نیاز دارید مخصوصا به دلیل بعد مسافت از امکانات آموزشی ! رازقانی ها بایدبتوانند به ابزار های آموزش از راه دور مجهز شوند.واز دانشهای مجازی استفاده نمایند.شورا انتظار دارد که شما با استفاده از اینترنت آمادگی خود را برای همکاری اعلام نمایید!به منظور استفاده از نظرات شما و ارایه گزارش فعالیتهای شورا لازم میدانم دراولین فرصت جلسه ای با هم داشته باشیم.لطفا همکاری داشته باشید.

/ 0 نظر / 13 بازدید