سمینار علمی آموزشی شورا ی زرندیه

این جلسه یکشنبه 93/2/28 ساعت 9 صبح به میزبانی فرمانداری مامونیه وبا حضور مهندس کردی ،جناب شاملو معاون شورای استان ،جناب دهباشی کارشناس شوراها ، شهرداران واعضای شوراهای شهر های شهرستان زرندیه تشکیل شد . و جناب دهباشی به تبیین جایگاه ووظایف شورا وشهرداری پرداخته ،اهداف تشکیل شوراها،تاریخچه شورا ،تعامل مناسب شورا وشهردار به عنوان عضو ششم شورا محدوده نظارت و وظایف شورا پرداختند. 

سپس مهندس کردی به بررسی ابهامات مربوط به انتخاب ذی حساب دوم پاسخ دادند. سوالات وابهامات دیگر پیرامون از طرف اعضا ویا شهردار مطرح می شد و پس از گفتگو توسط فرماندارو یاکارشناسان پاسخ داده می شد. این کارگاه آموزشی تا ظهر به طول انجامید.

/ 0 نظر / 7 بازدید